La cara fosca de les llegendes

SINOPSIS

Què s’amaga darrere els contes i les llegendes que ens han explicat des de petits i que hem vist en desenes de pel·lícules? Quin és el seu origen veritable? Realment totes les històries tenien un final feliç i tan ensucrat? Descobreix-ho en aquest llibre misteriós, amb il·lustracions espectaculars en blanc i negre, que amaga multitud de secrets, alguns de tan esgarrifosos que et desmuntaran molts mites i models de la infantesa.

BOOK SHORT REVIEW

ENGLISH REVIEW

“La cara fosca de les llegendes”, the latest work by Barcelona’s Pol Castellanos, emerges as a thrilling investigation into the dark origins of the stories that have marked our childhood. Born in 1991, Castellanos has solidified his career not only as a teacher but also as a prominent writer. In this book, he immerses us in a universe where fairy tales and traditional legends shed their usual sweetness to unveil truths and mysteries that have been hidden until now.

This work, following the acclaimed “The Impostor of Vienna” and “The Assassin of Venice,” stands out for both its fascinating content and visual appearance. The black-and-white illustrations accompanying the text significantly enrich the reading experience, adding depth to the already mysterious atmosphere that Castellanos masterfully creates on each page. One of the most outstanding features of “The Dark Side of Legends” is its ability to dismantle childhood myths and models that we have accepted without question. Castellanos not only traces the true origins of these narratives known since childhood but also interrogates the authenticity of their seemingly happy endings, offering the reader a more complex and sometimes disturbing view. The work transcends mere interest in fantasy and mystery literature and becomes an invitation to reconsider classic stories in a completely new and revealing light.

In conclusion, “The Dark Side of Legends” is an essential read that achieves a perfect balance between critical analysis of traditional tales and an absorbing, exciting narrative. Castellanos, with his solid literary background and creative experience, has created a work that not only entertains but also stimulates reflection, thus marking a new milestone in his distinguished career as a writer.

SPANISH REVIEW

“La cara fosca de les llegendes”, la más reciente obra del barcelonés Pol Castellanos, se revela como una apasionante indagación en los oscuros orígenes de las historias que han marcado nuestra infancia. Castellanos, nacido en 1991, ha consolidado su carrera no solo como docente sino también como un destacado escritor. En este libro, nos sumerge en un universo en el que los cuentos de hadas y las leyendas tradicionales se desprenden de su habitual dulzura para desvelar verdades y misterios hasta ahora ocultos.

Este trabajo, sucesor de las aclamadas “L’impostor de Viena” y “L’assassina de Venècia”, sobresale tanto por su fascinante contenido como por su aspecto visual. Las ilustraciones en blanco y negro que acompañan al texto enriquecen notablemente la experiencia lectora, añadiendo profundidad a la ya misteriosa atmósfera que Castellanos crea con maestría en cada página. Una de las características más destacadas de “La cara fosca de les llegendes” es su habilidad para desmantelar mitos y modelos de la infancia que hemos aceptado sin cuestionar. Castellanos no solo rastrea los verdaderos orígenes de estas narrativas conocidas desde la niñez, sino que también interroga la autenticidad de sus aparentemente felices desenlaces, brindando al lector una visión más compleja y a veces perturbadora. La obra trasciende el mero interés por la literatura fantástica y de misterio y se convierte en una invitación a reconsiderar las historias clásicas bajo una luz completamente nueva y reveladora.

En conclusión, “La cara fosca de les llegendes” es una lectura imprescindible que logra un equilibrio perfecto entre el análisis crítico de los cuentos tradicionales y una narrativa absorbente y emocionante. Castellanos, con su sólida formación literaria y experiencia creativa, ha creado una obra que no solo entretiene, sino que también estimula la reflexión, marcando así un nuevo hito en su destacada trayectoria como escritor.

CATALAN REVIEW

“La cara fosca de les llegendes”, l’obra més recent del barceloní Pol Castellanos, es revela com una apassionant indagació en els obscurs orígens de les històries que han marcat la nostra infància. Castellanos, nascut el 1991, ha consolidat la seva carrera no només com a docent sinó també com a un destacat escriptor. En aquest llibre, ens submergeix en un univers on els contes de fades i les llegendes tradicionals es despullen de la seva habitual dolçor per desvetllar veritats i misteris fins ara ocults.

Aquest treball, successor de les aclamades “L’impostor de Viena” i “L’assassina de Venècia”, destaca tant pel seu fascinant contingut com pel seu aspecte visual. Les il·lustracions en blanc i negre que acompanyen el text enriqueixen notablement l’experiència lectora, afegint profunditat a la ja misteriosa atmosfera que Castellanos crea amb mestria en cada pàgina. Una de les característiques més destacades de “La cara fosca de les llegendes” és la seva habilitat per desmuntar mites i models de la infància que hem acceptat sense qüestionar. Castellanos no només rastreja els veritables orígens d’aquestes narracions conegudes des de la infància, sinó que també interroga l’autenticitat dels seus aparentment feliços desenllaços, oferint al lector una visió més complexa i, de vegades, inquietant. L’obra transcendeix el mer interès per la literatura fantàstica i de misteri i es converteix en una invitació a reconsiderar les històries clàssiques sota una llum completament nova i reveladora.

En conclusió, “La cara fosca de les llegendes” és una lectura imprescindible que aconsegueix un equilibri perfecte entre l’anàlisi crític dels contes tradicionals i una narrativa absorbent i emocionant. Castellanos, amb la seva sòlida formació literària i experiència creativa, ha creat una obra que no només entreté, sinó que també estimula la reflexió, marcant així un nou fita en la seva destacada trajectòria com a escriptor.

// Autor: Pol Castellanos
// Editorial: Estrella Polar

SOBRE EL AUTOR

Pol Castellanos (Barcelona, 1991) és professor de llengua i literatura en un institut de secundària. El 2019 va debutar com a escriptor amb L’impostor de Viena (Estrella Polar), guardonat amb el premi Alba al Millor llibre fantàstic per a joves. La seva segona novel·la, L’assassina de Venècia (Estrella Polar, 2021), va ser guardonada amb el Premi Ramon Muntaner de literatura juvenil i el Premi Protagonista Jove, i presenta una nova trama a partir dels personatges de la primera novel·la.

Score
7

Sharing is caring!